Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 marca 2010

OGŁOSZENIE WS.PONOWNEGO WYŁOŻENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUNOWO-DALESZYN

OGŁOSZENIE
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUNOWO-DALESZYN
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XX/196/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Kunowo i w części Daleszyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 15 marca 2010 r. do 13 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 5), w godzinach urzędowania. Projekt zmiany ww. planu miejscowego obejmuje obszar położony w Kunowie w rejonie ul. Spacerowej. Granice obszaru objętego zmianą planu określa załącznik graficzny.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się 9 kwietnia 2010 r. o godz. 16.00, w Szkole Podstawowej w Kunowie, ul. Szkolna 5.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Gostynia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do•28 kwietnia 2010 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 5) oraz możliwości złożenia uwag w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 28 kwietnia 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gostynia.


                                                                           Burmistrz Gostynia: Jerzy Woźniakowski

 


https://www.gostyn.pl/OGLOSZENIE_WS_PONOWNEGO_WYLOZENIA_MIEJSCOWEGO_PLANU_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO_KUNOWO-DALESZYN.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl