Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 lutego 2010

OGŁOSZENIE WS. PRZYJĘCIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W CZACHOROWIE

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, iż Rada Miejska w Gostyniu w dniu 20 listopada 2009 r. Uchwałą Nr XXXIII/438/09 przyjęła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Czachorowie (Strefa aktywizacji gospodarczej Czachorowo 2). Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 10, poz. 311 z dnia 15 stycznia 2010 r.– wejdzie w życie 15 lutego 2010 r. Z treścią dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem sporządzonym na podstawie art. 42 pkt 2 i art.55 ust.3, ww. ustawy można zapoznać się na stronach internetowych www.bip.gostyn.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 5).
                                                                          

                                                                                             Burmistrz Gostynia: Jerzy Woźniakowski
 

https://www.gostyn.pl/OGLOSZENIE_WS__PRZYJECIA_MIEJSCOWEGO_PLANU_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO_W_CZACHOROWIE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl