Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 listopada 2010

OGŁOSZENIE WS. PRZYSTĄPIENIA DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MPZP W MA

Ogłoszenie
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 46 pkt 1, art. 50 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie, która zostanie opracowana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XLII/591/10 z dnia 5 listopada 2010 r. Teren objęty opracowaniem określono na mapie.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 5) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@gostyn.pl w terminie do 10 grudnia 2010 r. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 5). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.

                                                                                     Burmistrz Gostynia: Jerzy Woźniakowski

 


 

http://www.gostyn.pl/OGLOSZENIE_WS__PRZYSTAPIENIA_DO_PRZEPROWADZENIA_OCENY_ODDZIALYWANIA_NA_SRODOWISKO_PROJEKTU_MPZP_W_MA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl