Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 września 2011

Obieszczenie ws. budowy linii kablowejna ul. Górnej i os. Słonecznym

RI.6733.12.2011                                                                   Gostyń, 12 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4 kV, lini kablowej NN 0,4 kV ze złączami kablowymi, na terenie działek nr 2097/1, 2096/4, 2151/5, 3211/4, 2100/1, 2099/1, 2098/11, położonych w Gostyniu przy ul. Górnej i os. Słonecznym.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     
   

                                                                                            z up. Burmistrza
                                                                                           /-/ Elżbieta Palka
                                                                                           Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/Obieszczenie_ws__budowy_linii_kablowejna_ul__Gornej_i_os__Slonecznym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl