Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 lutego 2012

Obwieszczenie-postanowienie o raporcie - obwodnica drogi krajowej nr 12

                                                                                                                             Gostyń, dnia 31.01.2012 r.
RI.6220.17.2011

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu z 31.01.2012r. znak: RI.6220.17.2011, którego treść podaję poniżej:           

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  nr 213, poz. 1397)

postanawiam

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego  przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.

2. Określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zawierać :   
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)    charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b)    główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c)    przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia
5) opis analizowanych wariantów, w tym :
a)    wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b)    wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na :
a)    ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę, powietrze,
b)    powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c)    dobra materialne,
d)    zabytki i  krajobraz  kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)    wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
8) opis  metod prognozowania  zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a)    istnienia przedsięwzięcia,
b)    wykorzystywania zasobów środowiska,
c)    emisji, 
9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiające kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu;
20) informacje, o których mowa w pkt. 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
21) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami;
22) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Ponadto zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu raport dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien w szczególności zawierać analizę następujących zagadnień:

I. W zakresie ochrony przed hałasem:

1.  Określić parametry eksploatacyjne i technologiczne przedsięwzięcia mające wpływ na wielkość emisji hałasu, m.in. rodzaj nawierzchni, wyniesienia, wykopy i uwzględnić w analizie akustycznej.
2. Określić natężenie ruchu z podziałem na porę dzienną i nocną oraz jego strukturę rodzajową.
3.  Określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadającemu dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 862), zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu, przed i po zastosowaniu zabezpieczeń, na rozpatrywany, najdalszy rok prognozy, na mapach w skali odpowiadającej szczegółowości poruszanych zagadnień.
4. Określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz ww. rozporządzeniem. Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne.
5.  Określić skuteczne metody zabezpieczenia terenów wymagających ochrony, przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na istniejący klimat akustyczny, z podaniem parametrów (np. w przypadku barier akustycznych, wysokości i długości oraz rodzaju technologii).
6. W przypadku braku skutecznych środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających akustyczne standardy jakości środowiska należy rozważyć utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

II.  W zakresie ochrony powietrza:

1. Przedstawić pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska określające aktualny stan jakości powietrza.
2.  Na podstawie natężenia ruchu w godzinie szczytowej obliczyć prognozowaną wielkość emisji godzinowej substancji do powietrza oraz przedstawić obliczenia zawierające rozprzestrzenianie substancji w powietrzu z uwzględnieniem tej emisji oraz emisji rocznej.
3.  Przedstawić szczegółowy tok obliczeń wielkości emisji z uwzględnieniem natężenia ruchu i emisji jednostkowej.
4. Dołączyć pełne wydruki komputerowe zawierające: dane do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, dane wejściowe wprowadzone do programu oraz otrzymane wyniki obliczeń.
5. Załączyć graficzne przedstawienie izolinii stężeń godzinowych i rocznych dla emitowanych substancji oraz analizę słowną uzyskanych wyników obliczeń; na załącznikach graficznych należy wrysować linie rozgraniczające drogi.
6.  Podać szerokość obszaru w liniach rozgraniczających, do którego inwestor posiada lub będzie posiadał tytuł prawny.

7.  W przypadku wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, należy podać kilometraż drogi, w którym te przekroczenia wystąpiły oraz ich zasięg.

III.  W zakresie gospodarki odpadami:

1.Przedstawić rodzaje oraz szacunkowe ilości (w Mg/rok) poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
2. W przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, należy wskazać sposoby ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
3. Wskazać sposoby ograniczania ilości powstających odpadów i negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

IV.  W zakresie gospodarki wodnej i hydrologii:

1. Podać informacje na temat usytuowania przedsięwzięcia, względem występowania obszarów wodno-błotnych, cieków wodnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Opisać stosunki hydrogeologiczne przedmiotowego obszaru w szczególności zaleganie pierwszego poziomu wód gruntowych, kolizje z ciekami wodnymi, poziomy użytkowe wód podziemnych, najbliższe ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, obecność Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i ich stref ochronnych oraz opisać wpływ przedmiotowej inwestycji na powyższe komponenty.
2. Odnieść się do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2008r., w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla miasta Gostynia.
3.  Określić sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi.
4. Przedstawić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia oraz sposoby minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. W szczególności przedstawić lokalizację baz materiałowych oraz placów budowy i postoju maszyn oraz opisać sposób zabezpieczenia środowiska hydrogeologicznego przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód i gruntów z tych terenów.
5.  Opisać rodzaj i ilość naturalnych surowców budowlanych (kruszyw łamanych, pospolitych kruszyw budowlanych), które wykorzystane zostaną do realizacji przedsięwzięcia.
6.  Określić sposób postępowania ze ściekami wytworzonymi przez pracowników podczas realizacji przedsięwzięcia.

V.  W zakresie ochrony przyrody:

1. Opis elementów przyrodniczych środowiska, będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym szaty roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem roślin gatunków chronionych, występujących zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gatunków chronionych, a także chronionych gatunków grzybów. Ocenę wpływu inwestycji na ww. elementy środowiska przyrodniczego wraz z propozycją środków ograniczających ewentualny negatywny wpływ.
2. Przedstawienie danych dotyczących występowania na drzewach przeznaczonych do wycinki dziupli i gniazd ptaków wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na populacje ptaków chronionych oraz propozycję środków ograniczających negatywny wpływ inwestycji.
3.  Przedstawienie danych o występowaniu na drzewach przeznaczonych do wycinki grzybów (w tym porostów) i owadów gatunków chronionych wraz z oceną wpływu wycinki na ich populacje oraz propozycją zastosowania środków ograniczających negatywny wpływ inwestycji.
4. Przedstawienie koncepcji rekompensaty strat powstałych w zadrzewieniach, podanie szacunkowej ilości nasadzeń wraz z określeniem ich składu gatunkowego.
5. Analizę wpływu realizacji inwestycji na obszar chronionego krajobrazu „ Krzywińsko- Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – Góra” oraz rezerwat przyrody „Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu”.
6. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Wszelkie proponowane do wykonania działania ograniczające bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do sposobu ich wykonania.

    Uzasadnienie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  realizację przedsięwzięcia,  polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.

Dla terenu objętego wnioskiem, zlokalizowanego na obszarze gminy Gostyń nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397), zatem kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym Urząd, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu z dnia  04.01.2012r. (data wpływu do Urzędu 09.01.2012r.) Nr WOO-II.4240.597.2011.JC oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w opinii sanitarnej z dnia 29.12.2011r. (data wpływu do Urzędu 30.12.2011r.) Nr ON.NS-71/2-40/11 wyrazili opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12  istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

    Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związanie z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

    Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12 o długości około 17 km . Budowana obwodnica posiadać będzie parametry drogi klasy GP. Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 7 m wraz z poboczem gruntowym o szerokości min. 1,5 m, chodnikami przy ul. Poznańskiej i w Dąbrówce, w obrębie dojść do zatok autobusowych, zatokami na nowym ciągu ul. Poznańskiej w obrębie węzła „Gostyń” oraz w Dąbrówce, a także system odwodnienia.

    Na zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji w zakresie hałasu wpływ mają parametry eksploatacyjne przedsięwzięcia takie jak: struktura, natężenie i prędkość ruchu oraz elementy środowiskowe jak ukształtowanie terenu wzdłuż drogi, przebieg drogi w terenie. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy przedstawić powyższe informacje i na tej podstawie ocenić wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny m.in. w postaci podania wartości poziomów hałasu na granicy terenów położonych wzdłuż drogi, a także ocenić skuteczność środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych zastosowanych w celu ograniczenia ponadnormatywnego hałasu, a w przypadku ich braku lub małej skuteczności, wskazać na konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

    Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z zakresem nałożonym w niniejszym postanowieniu pozwoli stwierdzić, czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza.

    Szczegółowa analiza warunków hydrologicznych, hydrogeologicznych i geologicznych przedstawionych w raporcie pozwoli stwierdzić, czy zastosowane rozwiązania technologiczne w zakresie odwodnienia planowanej inwestycji zapewnią właściwą ochronę zasobó w ilościowych i jakościowych środowiska gruntowo-wodnego.

    Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Krzywińsko-Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna –Góra”. Najbliższy obszar Natura 2000 PLH 300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie znajduje się w odległości ok.    7 km od miejsca inwestycji. Planowana droga przebiega w odległości ok. 400 m (wariant I) i ok. 1,5 km (wariant II) od rezerwatu przyrody „Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu”.

    Teren, który zostanie zajęty pod budowę drogi jest bardzo urozmaicony. Droga przebiegać będzie przez pola uprawne i lasy, przecinać będzie zadrzewienia śródpolne, przydrożne, trwałe użytki zielone występujące na terenach związanych z dolinami cieków, a w przypadku realizacji wariantu I także tereny podmokłe, zlokalizowane na południe od zabudowań Starego Gostynia. Inwestycja wiązać się będzie z wycinką drzew i krzewów. Wycinka obejmie zarówno zadrzewienia śródpolne jak i tereny leśne. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja przetnie tereny o dużych walorach przyrodniczych z licznie występującymi gatunkami podlegającymi ochronie prawnej. Ponadto droga jako nowy element infrastruktury, stanowić będzie barierę migracyjną dla przemieszczania się zwierząt.    Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przed hałasem, ochroną przyrody, ochroną powietrza, gospodarką wodną i hydrogeologią, gospodarką odpadami.   
W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu skala oddziaływania przedsięwzięcia jest znaczna. Przedłożona informacja o planowanym przedsięwzięciu nie daje pełnej możliwości oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.  Dlatego konieczne jest opracowanie raportu, który  określi  wpływ  przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi oraz zapewni udział społeczeństwa w postępowaniu.
Biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono konieczność sporządzenia  raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji postanowienia.
P o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie na pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania postanowienia

                                                                                                                                     
                                                                                                    Z u p.  Burmistrza 
                                                                                                   Donata Nawrocka 
                                                                                                   Inspektor
                                                                                                   ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie-postanowienie_o_raporcie_-_obwodnica_drogi_krajowej_nr_12.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl