Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 grudnia 2012

Obwieszczenie - udział społeczeństwa

OBWIESZCZENIE
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 26.09.2012r. Pan Witold Gryczka ul. Wrocławska 178a, 63-800 Gostyń przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego  „Kunowo 3” w Kunowie na terenie działek  nr: 564, 561/1, 561/2,  gmina Gostyń. W dniu 19.11.2012r. wpłynęło do Urzędu uzupełnienie do ww. raportu.
W związku z tym należy powtórzyć postępowanie z udziałem społeczeństwa w oparciu o raport w wersji ostatecznej.
 Planowana inwestycja  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a tiret trzeci i siódmy  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: w eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego  „Kunowo 3” w Kunowie na terenie działek  nr: 564, 561/1, 561/2,  gmina Gostyń. jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia – postanowieniem z dnia 17.12.2012r. sygn. WOO-I.4242.235.2012.AS.
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256,    pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 21.12.2012r. do 10.01.2013r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
                                                                                              Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_-_udzial_spoleczenstwa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl