Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 czerwca 2011

Obwieszczenie Burmistrza dot. udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko

BURMISTRZ GOSTYNIA    
                                                                                             Gostyń, dnia 13.06.2011r.
RI.7624-7/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 06.06.2011r. Pan Witold Gryczka ul. Wrocławska 178a, 63-800 Gostyń przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kunowo 2” w Kunowie na terenie działki nr 561/2, gmina Gostyń.
Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22.12.2010r. sygn. RDOŚ-30-OO.II-66190-718/10/wm oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 15.12.2010r. sygn. ON.NS-71/2-31/10 Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 30.12.2010 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i zobowiązał wnioskodawcę do opracowania raportu ustalając jego zakres.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kunowo 2” w Kunowie na terenie działki nr 561/2 jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 14.06.2011r. do 04.07.2011r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
                                                                                                 

                                                                                            Z up. BURMISTRZA
                                                                                            mgr Donata Nawrocka
                                                                                            Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Burmistrza_dot__udzialu_spoleczenstwa_w_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl