Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 grudnia 2011

Obwieszczenie Burmistrza dot. udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzi

                                                                                                              Gostyń, dnia 28.12.2011r.
RI.6220.9.2011

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21.12.2011r. Firma Borowczyk s. c. M.Z.B. Borowczyk, Czachorowo 49, 63-800 Gostyń przedłożyła raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu ubojni i dzielenia królików, zlokalizowanego w Czachorowie nr 49 (nr ewid. działki  118/7), gmina Gostyń
Planowana inwestycja  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 95  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  z dnia 20.07.2011r. sygn. WOO-II.4240.353.2011.ES oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 21.07.2011r. sygn. ON.NS-71/2-25/11  Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 03.08.2011 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia należy przeprowadzić  ocenę oddziaływania na środowisko i  zobowiązał wnioskodawcę do opracowania raportu ustalając jego zakres.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu ubojni i dzielenia królików, zlokalizowanego w Czachorowie nr 49 (nr ewid. działki  118/7), gmina Gostyń jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256,    pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 28.12.2011r. do 18.01.2012r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Burmistrza_dot__udzialu_spoleczenstwa_w_ocenie_oddzialywania_na_srodowisko_przedsiewzi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl