Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 grudnia 2010

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie budowy Fabryki Styropianu ARBET w Czachorowie

                                                                                                           Gostyń, dnia 13.12.2010 r.
RI. 7624-2/09


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.01.2009r. wpłynął wniosek Fabryki Styropianu „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk spółka jawna ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu – Zakładu Produkcji Styropianu na terenie działek nr 182/2 i 182/5 w miejscowości Czachorowo, gmina Gostyń.  Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 52 ppkt a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po uzyskaniu opinii Starosty Gostyńskiego z dnia 03.01.2009r. sygn. OR.7633-2/09  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 27.01.2009r. sygn. NS-71/2-3/09 Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 19.02.2009 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i zobowiązał wnioskodawcę do opracowania raportu ustalając jego zakres. Po dostarczeniu przez Fabrykę Styropianu „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk spółka jawna, ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin raportu w dniu 02.12.2010r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu,  ul. Wrocławska 256,    pok. 4.  Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 14.12.2010r. do 04.01.2011r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
                                                                          
                                                                                                 Z up. BURMISTRZA
                                                                                                 mgr Donata Nawrocka
                                                                                                 Inspektor ds. ochrony środowiska
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Burmistrza_w_sprawie_budowy_Fabryki_Styropianu_ARBET_w_Czachorowie_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl