Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 czerwca 2011

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), zawiadamia się, że dnia 20 maja 2011r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na : PRZEBUDOWIE ULICY NAD KANIĄ OD. UL. JANA PAWŁA II – FABRYCZNA DO UL. POZNAŃSKIEJ  W GOSTYNIU
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej  Gostyń- miasto, obrębie Gostyń  - na działkach o nr. ewid. : 886/2, 1029,  1676/36, 1676/42, 666, 681, 682, 1027/1, 1031/2, 1031/3, 1032/3, 1112/12, 1112/13, 1112/14, 1112/15, 1113, 1114, 1115/1, 1134/2, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1136/4, 1136/5, 1136/6, 1136/7, 1136/8, 1137/1, 1176, 1163, 1164/1, 1165/2, 1166/2, 1167/2, 1169/2, 1171/2, 1172/2, 1173/7, 1174/10, 1175, 1177, 1183/2, 1185/4, 1199, 1207/1, 1208/1, 1219/1, 1219/2, 1220, 2875, 2876, 2868, 2889, 2896, 2910/3, 3097, 1250, 775

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informuje się ponadto, że decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linię podziału nieruchomości.
Z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.                                                                                           Starosta Gostyński
                                                                                           Andrzej Pospieszyński

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_35673.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl