Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 lipca 2011

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), zawiadamia się, że dnia 13 lipca 2011r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na :

BUDOWIE AL. KASYNA GOSTYŃSKIEGO, ( OD UL. G. I E. POTWOROWSKICH DO UL. SPORTOWEJ)

Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym w jednostce ewidencyjnej Gostyń- miasto, obrębie Gostyń - na działkach o nr. ewid.: 212/10, 212/54, 212/56, 192/109, 193/1, 192/88, 192/3, 11/28, 192/28, 9, 2/3, 2/1, 4/35, 4/39, 5, 18/6, 3039/5

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informuje się ponadto, że decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linię podziału nieruchomości. Z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.                                                                               Starosta Gostyński
                                                                              Andrzej Pospieszyński

 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_35692.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl