Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 października 2011

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), zawiadamia się, że dnia 10 października 2011 r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :
BUDOWIE DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. STAROGOSTYŃSKĄ Z UL. POLNĄ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W UL. STAROGOSTYŃSKIEJ
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej  Gostyń- miasto, obrębie Gostyń  - na działkach o nr. ewid. : 
Ark 3, dz. Nr 160/2, 161/5, 161/6, 163/3,  50162
Ark 12, dz. Nr 1676/41, 163/5, 1735/1, 1738/17, 1747, 1748/1, 1749/2, 1738/19, 1736/6, 1748/6
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informuje się ponadto, że decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linię podziału nieruchomości.
Z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.                                                                      Starosta Gostyński
                                                                     Andrzej Pospieszyński
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_35720.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl