Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 czerwca 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                                           Gostyń, dnia 11 czerwca 2014r.
ABG-AB. 6740.315.2014


OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) zawiadamia się, że dnia 21 maja 2014r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :
BUDOWIE DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ POLNĄ Z ULICĄ LESZCZYŃSKĄ 
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 
Gostyń - miasto, obrębie 0001 Gostyń  - na działkach o nr. ewid. :
2608, 2611, 2614, 2617/4, 2619, 1749/2, 1748/8, 1738/20, 1738/26, 1738/42, 2617/2, 2617/1, 1738/36, 1738/35, 2617/3, 2615/1, 2612/3, 2615/2, 2612/1, 2612/2, 2609/3,2609/2,2609/1 2606, 2607/6, 2607/5
oraz w jednostce  ewidencyjnej 
Gostyń - , obrębie 0002 Brzezie  - na działkach o nr. ewid. : 6/1, 7/1, 14/2, 16/4
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informuje się ponadto, że z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w  liniach rozgraniczających inwestycję staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.

 


                                                                                                 Starosta Gostyński
                                                                                                 Robert Marcinkowski
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36111.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl