Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 lipca 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                                     Gostyń, dnia 31 lipca 2014r.
ABG-AB. 6740.484.2014
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) zawiadamia się, że dnia 17 lipca 2014r.  zostało wszczęte na wniosek Gminy Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :
BUDOWIE DROGI , SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM W STREFIE PRZEMYSŁOWJ W CZACHOROWIE
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 
Gostyń – obszar wiejski, obrębie Czachorowo  - na działkach o nr. ewid. :
232, 192, 193, 194, 195, 196, 219, 222, 223, 118/35
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informuje się ponadto, że z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w  liniach rozgraniczających inwestycję staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.                                                                   Starosta Gostyński
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36138.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl