Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 września 2011

Obwieszczenie dot. budowy drogi łaczącej ul. Polną - Leszczyńską

Gostyń, dnia 19.09.2011 r.                                                                            RI.6220.7.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

W oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  i  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   ( tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) obwieszczam, że w dniu  19 września 2011r. zostało wydane Postanowienie o nie nakładaniu na Pana Stanisława Wajraka, reprezentującego firmę „INWESTOR KONIN ” Pracownia Projektowa , ul. Okólna 6, 62-510 Konin, działającego z upoważnienia Burmistrza Gostynia, Rynek 2, 63-800 Gostyń  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na : budowie drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Leszczyńską.

Planowane przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r.,  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.  nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ww. postanowieniem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej  256,  w  Wydziale Rozwoju i Inwestycji -  pok.4,  w godzinach pracy Urzędu.


                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska


 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_dot__budowy_drogi_laczacej_ul__Polna_-_Leszczynska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl