Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2013

Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej - obwodni

BURMISTRZ  GOSTYNIA
Gostyń 14.11.2013 r.
RI.6220.17.2011
OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Gostynia
zawiadamia strony postępowania
o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla   przedsięwzięcia polegającego na:  budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12, strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 7 dni, licząc od dnia  doręczenia  niniejszego zawiadomienia.
Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256,  w Wydziale Rozwoju i Inwestycji pok. Nr  4, w godz. pracy Urzędu od 730 do 1530.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_dot__zawiadomienia_stron_z_art__10_kpa__przed_wydaniem_decyzji_srodowiskowej_-_obwodni.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl