Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 stycznia 2013

Obwieszczenie dot decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy dk 12

                                                                                                     Gostyń  08.01.2013 r.
RI.6220.17.2011

 

OBWIESZCZENIE
 


            W oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  i  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) obwieszczam, że w dniu                  08 stycznia 2013r. Burmistrz Gostynia przesłał  się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12. Organy te uprawnione są do wydania uzgodnienia i opinii przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.       nr 213, poz. 1397) zamierzenie to zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono postanowieniem z dnia 31.01.2012 r. sygn. RI.6220.17.2011.  Inwestor przedłożył  uzupełniony i ujednolicony raport w dniu 31.12.2012r.

                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska


 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_dot_decyzji_srodowiskowej_na_budowe_obwodnicy_dk_12_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl