Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 października 2013

Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do SANEPID-u - budowa obwodnicy

 
BURMISTRZ  GOSTYNIA  
Gostyń 07.10.2013 r.
RI.6220.17.2011
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
 
 
W oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  i  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267) obwieszczam, że w dniu 04 października  2013r. - Burmistrz Gostynia zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o ponowne wyrażenie opinii  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12. 
W  toku prowadzonego  postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  - 01.03. 2013 r. i 17.07.2013 r.  wezwał GDDKiA w Poznaniu do uzupełnienia raportu. Inwestor dostarczył wyjaśnienia w dniu 22.04.2013 r. i 22.07.2013 r. 
Biorąc pod uwagę to, że  wcześniejsza opinia Sanepidu  z dnia 1 lutego 2013 r. nr ON.NS-71/6-2/13 została wydana w oparciu o raport przed jego uzupełnieniami, całą procedurę opiniowania należy powtórzyć.
 
 
 
z up. BURMISTRZA
mgr Donata Nawrocka
Inspektor ds. ochrony środowiska
 
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gostyniu
od dnia 07.10.2013 r.
do dnia 21.10.2013 r.

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_o_ponownym_wystapieniu_do_SANEPID-u_-_budowa_obwodnicy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl