Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 maja 2011

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowniach realizacji przedsięwzięcia

RI. 6220.5.2011                                                                                   Gostyń, dnia 09.05.2011r.

OBWIESZCZENIE  

  
Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.05.2011r. wpłynął wniosek Pana Dariusza Wyrzykowskiego działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu p. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego opracowanie raportu może być wymagane.
Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.09.2010r. sygn. RDOŚ-30-OO.II-66190-588/10/ks oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 30.09.2010r. sygn. ON.NS-71/2-25/10 Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 11.10.2010 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i zobowiązał wnioskodawcę do opracowania raportu ustalając jego zakres. Po dostarczeniu przez Pana Dariusza Wyrzykowskiego działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu p. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń poprawionego raportu w dniu 05.15.2011r. ponownie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gostynia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu, ul. Wrocławska 256, pok. 4. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 10.05.2011r. do 31.05.2011r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godz. od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gostynia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
                                                                         
                                                                                            Z up. BURMISTRZA
                                                                                            mgr Donata Nawrocka
                                                                                            Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowniach_realizacji_przedsiewziecia.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl