Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 lutego 2014

Obwieszczenie ws. budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczowa i oświetleniem w Brzeziu

RI.6733.1.2014                                                 Gostyń, 27 lutego 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 27 lutego 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową i oświetlenia, na terenie działek nr 132/13, 142, 141, 140, 239, 60, położonych w Brzeziu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                                                      Zastępca Burmistrza

                                                                                                                           Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws___budowy_chodnika_wraz_z_kanalizacja_deszczowa_i_oswietleniem_w_Brzeziu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl