Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 stycznia 2013

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Poznańska

RI.6733.4.2013                                                                       Gostyń, 30 stycznia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowych nn 0,4 kV wraz przyłączami kablowymi nn 0,4 kV, na terenie działek nr 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10, 386/11, 386/12, 386/13, 387/13, 387/18, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     
                                                                         Zastępca Burmistrza
                                                                         Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws___budowy_linii_kablowej_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl