Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 stycznia 2020

Obwieszczenie ws. budowiy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Gostyń, ul. Nad Kanią

PPOS.6733.4.2020

Gostyń, 17 stycznia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki o numerze ewid. 593/61 położonej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowiy_sieci_wodociagowej_i_kanalizacji_sanitarnej_-_Gostyn__ul__Nad_Kania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl