Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 listopada 2017

Obwieszczenie ws. budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

PPOS.6733.10.2017                                                                         

Gostyń, 8 listopada 2017 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa, na części działek o numerach ewid. 30/2, 29/2, 28/2, 26/2, 25, 24, 23, 15/6, 15/4, 64, położonych w Dusinie.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

                 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_ciagu_pieszo-rowerowego_z_Gostynia_do_Kunowa_38971.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl