Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 stycznia 2018

Obwieszczenie ws. budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

PPOS.6733.10.2017

Gostyń, 22 stycznia 2018 r.

 

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 22 stycznia 2018 r. została wydana decyzja Nr 3/2018 (sygn. akt PPOS.6733.10.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa, na terenie części działek o numerach ewid. 30/2, 30/1, 141, 29/2, 28/2, 26/2, 25, 24, 23, 15/6, 15/4, 64, położonych w Dusinie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulakhttps://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_ciagu_pieszo-rowerowego_z_Gostynia_do_Kunowa_39150.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl