Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 października 2011

Obwieszczenie ws. budowy drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską

BURMISTRZ  GOSTYNIA
                                                                                    Gostyń, dnia  05.10.2011r.
RI. 6220.7.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że przed  wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla   przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Leszczyńską
- strony postępowania mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 3 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia  zawiadomienia.
Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji pok. nr 4, w godz. od 7.30 do 15.30

Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym zawiadomieniu poprzez obwieszczenie.
                       
                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_drogi_laczacej_ul__Polna_z_ul__Leszczynska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl