Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 października 2017

Obwieszczenie ws. budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie

PPOS.6733.6.2017

Gostyń, 24 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 24 października 2017 r. została wydana decyzja nr 35/2017 (sygn. akt PPOS.6733.6.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie, na terenie działek 181, 185/2, 214, 221, w obrębie Daleszyn.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia       

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_drogi_wraz_z_kanalizacja_deszczowa_w_Malewie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl