Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 stycznia 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Gostyniu, ul. Wielkopolska i Górna

PPOS.6733.3.2020

Gostyń, 17 stycznia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV na części terenu działek o nr ewid. 2556/2, 2557/1 i 2566/3 położonych w Gostyniu przy ul. Wielkopolskiej i Górnej.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_w_Gostyniu_przy_ul__Wielkopolskiej_i_Go.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl