Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 stycznia 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Daleszynie i Starym Gostyniu

PPOS.6733.31.2019

Gostyń, 7 stycznia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej, napowietrznej nN do 1kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej, napowietrznej SN 15kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej na części terenu działek o nr ewid. 12/10, 12/5, 27, 75, 12/14, 12/12, 12/13, 26/1, 145/2, 130 i 131 położonych w Starym Gostyniu oraz na części terenu działek o nr ewid. 106, 105/1, 105/2, 104, 459, 458, 457, 382, 381, 383, 98, 99, 385, 323/1, 322, 321, 319 i 318 położonych w Daleszynie.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_sieci_kablowej_w_Daleszynie_i_Starym_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl