Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 lipca 2013

Obwieszczenie ws. budowy gazociągu - Gostyń, ul. Wiosny Ludów

 
RI.6733.12.2013 Gostyń, 1 lipca 2013 r. 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) 
zawiadamiam strony postępowania, 
że w dniu 1 lipca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy gazociągu niskiego ciśnienia Dn/180PE100 wraz z przyłączami Dn63PE100, na terenie działek nr 1009, 1027/2, 988, 1010, 1011, 1013, 1016, 1021, 992, 993, 994/1, 998/1, 999/1, 1006/1, 1006/2, 1008, położonych  w  Gostyniu w rejonie ul. Wiosny Ludów.
 
 
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów  art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.
 
 
 
Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_gazociagu_-_Gostyn__ul__Wiosny_Ludow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl