Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 maja 2014

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji deszczowej

RI.6733.14.2014                                                                    Gostyń, 28 maja 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 28 maja 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 2238/2, 2339/2, 2322/7, 2281/7, 2281/5,  2280/2, 2278/1, 2280/1, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Wrocławskiej. 


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.
                                                                                            Burmistrz Gostynia

                                                                                            Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_kanalizacji_deszczowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl