Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej

RI.6733.43.2012                                                                 Gostyń, 12 listopada 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647),
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 25 października 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek  nr 1031/8, 1031/6, 1031/7, 1027/1, 1029/1, 1029/2, 886/2, 1676/48, 1676/47, 1674/1, 1673/5, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Starogostyńska, Przy Dworcu, Poznańska i Plac Karola Marcinkowskiego.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                                         Burmistrz Gostynia
                                                                                                         Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl