Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 sierpnia 2017

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej, budowy stacji transformatorowej w Gostyniu, ul. Poznańska

PPOS.6733.4.2017

Gostyń, 11 sierpnia 2017 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działki nr476/11, położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Poznańskiej.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej__budowy_stacji_transformatorowej_w_Gostyniu__ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl