Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 kwietnia 2014

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia - obręb Gostyń, obręb Brzezie, obręb Gola

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 31 marca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy oświetlenia ścieżki rowerowej Gostyń- Gola, na terenie działek nr 2623/5 (obręb Gostyń), 14/1, 16/1, 19/1, 27/1, 30/1, 31/1, 14/2 (obręb Brzezie), 287/3, 287/5, 101/11, 101/13, 59/79, 70/1, 72/6, 72/8, 72/10, 70/2, 59/72, 72/11, 58, 73 (obręb Gola).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.

                                                                                                                      Zastępca Burmistrza
                                                                                                                      Elżbieta Palka

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_-_obreb_Gostyn__obreb_Brzezie__obreb_Gola.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl