Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 sierpnia 2017

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia dróg dojazdowych wraz z linią energetyczną w Goli

RI.6733.19.2017                                        

Gostyń, 7 sierpnia 2017 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 4 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 21/2017 (sygn. akt RI.6733.19.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia dróg dojazdowych wraz z linią energetyczną nn 0,4 kV, na terenie działek nr 59/31, 59/44, 59/54, 59/53, 59/36, 59/60, 59/49, 59/51, 59/59, 59/37, 59/57, położonych w Goli.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drog_dojazdowych_wraz_z_linia_energetyczna_w_Goli_38732.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl