Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 sierpnia 2017

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogi dojazdowej wraz z linią energetyczną w Goli

RI.6733.18.2017                   

Gostyń, 10 sierpnia 2017 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 24/2017 (sygn. akt RI.6733.18.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogi dojazdowej wraz z linią energetyczną nn 0,4 kV, na terenie działek nr 70/2, 72/7, 72/8, 72/6, położonych w Goli.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogi_dojazdowej_wraz_z_linia_energetyczna_w_Goli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl