Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 lipca 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Stężycy

RI.6733.30.2012                                                                    Gostyń, 20 lipca 2012 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20 lipca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy napowietrznej linii  oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 102, 80, położonych w Stężycy.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.
                                                                                                      Zastępca Burmistrza
                                                                                                      Elżbieta Palka

 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Stezycy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl