Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 listopada 2017

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia w Gostyniu przy ul. Przemysława II i ul. Łokietka

PPOS.6733.11.2017

Gostyń, 7 listopada 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy oświetlenia ulic oraz przejść dla pieszych wraz z linią energetyczną nn 0,4 kV, na terenie działek nr 1985, 1982/6, 1982/13, 1969, 1983/8, 1983/3, 1983/1, 1919, 1987, 1984/13, 1984/12, położonych w Gostyniu przy ulicach Przemysława II i Władysława Łokietka.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_w_Gostyniu_przy_ul__Przemyslawa_II_i_ul__Lokietka.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl