Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 listopada 2017

Obwieszczenie ws. budowy parkingu w Gostyniu na ul. Mostowej

PPOS.6733.12.2017                                                                            

Gostyń, 8 listopada 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 889, 890, 895/6, 907/11, 3753, położonych w rejonie ul. Mostowej w Gostyniu.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

                                                                                                                  

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_parkingu_w_Gostyniu_na_ul__Mostowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl