Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 stycznia 2018

Obwieszczenie ws. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia - Brzezie

PPOS.6733.13.2017

Gostyń, 4 stycznia 2018 r.


 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 4 stycznia 2018 r. została wydana decyzja Nr 1/2018 (sygn. akt PPOS.6733.13.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 126/67, położonej w Brzeziu.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej_niskiego_cisnienia_-_Brzezie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl