Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 grudnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia - ul. Poznańska

RI.6733.46.2012                                                                    Gostyń, 4 grudnia 2012 r.
 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 4 grudnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem PE 100 RC SDR 17,6, na terenie działek nr 666, 668/10, 668/7, 668/13, 668/15, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Poznańskiej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.                                                                                      Zastępca Burmistrza

                                                                                      Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej_niskiego_cisnienia_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl