Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 stycznia 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci gazowej w Czachorowie

RI.6733.2.2012                                                                     Gostyń, 12 stycznia 2012 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 125 długości ok. 700,00 m, na terenie działek nr 185, 202, położonych w Czachorowie.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     


                                                                    z up. Burmistrza
                                                                   /-/ Elżbieta Palka
                                                                   Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej_w_Czachorowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl