Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 października 2016

Obwieszczenie ws. budowy sieci gazowej w Gostyniu, ul. Wrocławska

RI.6733.29.2016

Gostyń, 3 października 2016 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 3 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63, na terenie działek nr 2273/9, 2213/2, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Wrocławskiej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256, pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_gazowej_w_Gostyniu__ul__Wroclawska_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl