Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 maja 2013

Obwieszczenie ws. budowy sieci kablowej 0 Brzezie

RI.6733.10.2013                                                                         Gostyń, 8 maja 2013 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 8 maja 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami nn 0,4 kV, na terenie działek nr 222/19, 222/20, 222/21, 222/23, 222/28, 222/6, 240, 267/2, położonych w Brzeziu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.


                                                                                                         Burmistrz Gostynia
                                                                                                        Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_kablowej_0_Brzezie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl