Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 lutego 2013

Obwieszczenie ws. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starogostyńskiej

RI.6733.6.2013                                                                       Gostyń, 8 lutego 2013 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 8 lutego 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 160/2, 161/12, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Starogostyńskiej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 730 – 1530.

                                                                                                      Burmistrz Gostynia
                                                                                                         Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_kanalizacji_deszczowej_w_ul__Starogostynskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl