Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 stycznia 2018

Obwieszczenie ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - Gostyń, ul. Wrocławska

PPOS.6733.2.2018

Gostyń, 25 stycznia 2018 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wrocławskiej w Gostyniu (teren działki 2213/2).

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_pasie_drogowym_-_Gostyn__ul__Wroclawska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl