Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 września 2017

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Gostyniu

RI.6733.8.2017                                                                                  

Gostyń, 22 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 163/8, 163/9 oraz 145, położonych w Starym Gostyniu.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_i_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_Starym_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl