Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 listopada 2022

Obwieszczenie ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - Daleszyn

RGM.PP.6733.16.2022                                                                    

Gostyń, 17 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3010A, na części terenu działki nr 388, położonej w Daleszynie.”

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

 

                                                                                                                 /-/ z up. Burmistrza

                                                                                                                 Grzegorz Skorupski

                                                                                                                 Zastępca Burmistrza

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_stacji_bazowej_telefonii_komorkowej_-_Daleszyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl