Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 października 2017

Obwieszczenie ws. przebudowu i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej - Gostyń

RI.6733.23.2017

Gostyń, 3 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 3 października 2017 r. została wydana decyzja Nr 33/2017 (sygn. akt RI.6733.23.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV., na terenie części działek o nr ewid 1692, 1705/3, 1705/4, 1706/2, 1718, 1707/4, 1707/3, 1708/2, 1717, 1749/1, 1749/2, 1705/1, położonych w Gostyniu przy ul. Parkowej, ul. E. Bojanowskiego i ul. Polnej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                                        

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowu_i_budowy_elektroenergetycznej_sieci_napowietrznej_i_kablowej_-_Gostyn_-.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl