Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 listopada 2017

Obwieszczenie ws. przebudowy drogi powiatowej Gola–Czajkowo

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 22.11. 2017r.

PPOS.6220.5 2017

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), dalej ustawa ooś, Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 21.11.2017 r., na wniosek Zarządu Powiatu w Gostyniu, bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo, planowanego do realizacji na działkach nr: 4, 10/1, 10/2, 184, 253, obręb Gola oraz nr: 13, 95, 96, obręb Czajkowo, gmina Gostyń

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z opinią Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Wrocławska 256, pok. 4 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_drogi_powiatowej_Gola-Czajkowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl