Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 sierpnia 2017

Obwieszczenie ws. przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej w Gostyniu

RI.6733.22.2017

Gostyń, 3 sierpnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV, na części terenu działek nr 2139/3, 2138/4, 2137/1, 2135/9, 2136/4, 2135/4, 2135/11, 2131/1, 2130/1, 3095/6, 3095/12, 3095/1, 3095/2, 3095/15, 1539, 1595/7, 1595/10, 1607, 2129, położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej i ul. Sądowej

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_i_budowy_elektroenergetycznej_sieci_napowietrznej_i_kablowej_w_Gostyniu_38727.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl